Declarații de avere și interese

Primar

Consilieri locali

Funcționari publici

LEGE nr. 176/2010
privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

Capitolul I
Declararea averii si a intereselor

   Art. 1. – (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica urmatoarelor categorii de persoane, care au obligatia declararii averii si a intereselor:
1. Presedintele Romaniei;
   2. consilierii prezidentiali si consilierii de stat;
   3. presedintii Camerelor Parlamentului, deputatii si senatorii;
   4. membrii din Romania in Parlamentul European si membrii in Comisia Europeana din partea Romaniei;
   5. primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilatii acestora, precum si consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru;
   6. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
   7. judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, asimilatii acestora, precum si asistentii judiciari;
   8. personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor;
   9. judecatorii Curtii Constitutionale;
   10. membrii Curtii de Conturi si personalul cu functii de conducere si de control din cadrul acesteia;
   11. presedintele Consiliului Legislativ si presedintii de sectie;
   12. Avocatul Poporului si adjunctii sai;
   13. presedintele si vicepresedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
   14. membrii Consiliului Concurentei;
   15. membrii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii;
   16. membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;
   17. membrii Consiliului Economic si Social;
   18. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
   19. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
   20. membrii Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii;
   21. membrii Consiliului National al Audiovizualului;
   22. membrii consiliilor de administratie si ai comitetelor directoare ale Societatii Romane de Radiodifuziune si ale Societatii Romane de Televiziune;
   23. presedintele si vicepresedintele Agentiei Nationale de Integritate, precum si membrii Consiliului National de Integritate;
   24. directorul general si membrii consiliului director al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES;
   25. directorul Serviciului Roman de Informatii, prim-adjunctul si adjunctii sai;
   26. directorul Serviciului de Informatii Externe si adjunctii sai;
   27. personalul diplomatic si consular;
   28. directorul Serviciului de Protectie si Paza, prim-adjunctul si adjunctul sau;
   29. directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, prim-adjunctul si adjunctii sai;
   30. alesii locali;
   31. persoanele cu functii de conducere si de control, precum si functionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care isi desfasoara activitatea in cadrul tuturor autoritatilor publice centrale ori locale sau, dupa caz, in cadrul tuturor institutiilor publice;
   32. persoanele cu functii de conducere si de control din cadrul unitatilor sistemului de invatamant de stat si unitatilor de stat din sistemul de sanatate publica;
   33. personalul incadrat la cabinetul demnitarului in administratia publica centrala, precum si personalul incadrat la cancelaria prefectului;
   34. membrii consiliilor de administratie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere, precum si persoanele care detin functii de conducere in cadrul regiilor autonome de interes national sau local, companiilor si societatilor nationale sau, dupa caz, societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar sau semnificativ;
   35. guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administratie, angajatii cu functii de conducere ai Bancii Nationale a Romaniei, precum si personalul din conducerea bancilor la care statul este actionar majoritar sau semnificativ;
   36. personalul institutiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de munca, implicat in realizarea procesului de privatizare, precum si personalul institutiilor si autoritatilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de munca, care administreaza sau implementeaza programe ori proiecte finantate din fonduri externe sau din fonduri bugetare;
   37. presedintii, vicepresedintii, secretarii si trezorierii federatiilor si confederatiilor sindicale;
   38. prefectii si subprefectii;
   39. candidatii pentru functiile de Presedinte al Romaniei, deputat, senator, consilier judetean, consilier local, presedinte al consiliului judetean sau primar.
   (2) Obligatia privind declararea averii si a intereselor revine, in conditiile prezentei legi, si celorlalte categorii de persoane, care sunt numite in functie de Presedintele Romaniei, de Parlament, de Guvern sau de primul-ministru, cu exceptia celor care ocupa functii apartinand cultelor religioase.
   (3) Activitatea de evaluare a declaratiilor de avere, a datelor, a informatiilor si a modificarilor patrimoniale intervenite, a intereselor si a incompatibilitatilor pentru persoanele prevazute la alin. (1) si (2) se desfasoara in cadrul Agentiei Nationale de Integritate, infiintata prin Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, denumita in continuare Agentia. Pentru presedintele si vicepresedintele Agentiei, precum si pentru personalul acesteia, activitatea de evaluare a averii, a intereselor si a incompatibilitatilor se desfasoara in cadrul Consiliului National de Integritate.
   Art. 2. – Declaratiile de avere si declaratiile de interese se completeaza potrivit anexelor nr. 1 si 2 si se trimit Agentiei copii certificate, impreuna cu codul numeric personal al declarantului.
   Art. 3. – (1) Declaratiile de avere si declaratiile de interese reprezinta acte personale, putand fi rectificate numai in conditiile prevazute de prezenta lege.
   (2) Declaratiile de avere se fac in scris, pe propria raspundere, si cuprind drepturile si obligatiile declarantului, ale sotului/sotiei, precum si ale copiilor aflati in intretinere, potrivit anexei nr. 1.
   (3) Declaratiile de interese se fac in scris, pe propria raspundere, si cuprind functiile si activitatile prevazute in anexa nr. 2, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003
privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (4) Persoanele care candideaza pentru functiile de Presedinte al Romaniei, deputat, senator, membru din Romania in Parlamentul European, consilier judetean, consilier local, presedinte al consiliului judetean sau primar sunt obligate sa isi declare averea si interesele.
   (5) Declaratiile de avere si declaratiile de interese ale persoanelor prevazute la alin. (4) se depun la Biroul Electoral Central sau, dupa caz, la biroul electoral de circumscriptie, odata cu declaratia de acceptare a candidaturii, in doua exemplare. Biroul Electoral Central si biroul electoral de circumscriptie transmit un exemplar al declaratiilor de avere si al declaratiilor de interese la Agentie, in termen de cel mult 48 de ore de la depunere.
   (6) Declaratiile de avere si declaratiile de interese ale candidatilor pentru functia de Presedinte al Romaniei, intocmite potrivit anexelor nr. 1 si 2, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si pe pagina de internet a Agentiei, in termen de 10 zile de la data depunerii sau a primirii, dupa caz, si se mentin publicate pe aceasta pagina.
   (7) Declaratiile de avere si declaratiile de interese ale candidatilor pentru functia de deputat, senator, consilier judetean, consilier local, presedinte al consiliului judetean sau primar, intocmite potrivit anexelor nr. 1 si 2, se afiseaza pe pagina de internet a Agentiei, in termen de 10 zile de la data primirii.

    Art. 4. – (1) Declaratiile de avere si declaratiile de interese se depun in termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii in functie ori de la data inceperii activitatii.
   (2) Persoanele prevazute de prezenta lege au obligatia sa depuna sau sa actualizeze declaratiile de avere si declaratiile de interese anual, cel mai tarziu la data de 15 iunie. Declaratiile de avere se intocmesc dupa cum urmeaza: pentru anul fiscal anterior incheiat la 31 decembrie, in cazul veniturilor, respectiv situatia la data declararii pentru celelalte capitole din declaratie, potrivit anexei nr. 1. Persoanele suspendate din exercitiul functiei sau al demnitatii publice pentru o perioada ce acopera integral un an fiscal vor actualiza declaratiile in termen de 30 de zile de la data incetarii suspendarii.
   (3) In termen de cel mult 30 de zile de la data incheierii mandatului sau a incetarii activitatii, persoanele prevazute de prezenta lege au obligatia sa depuna noi declaratii de avere si declaratii de interese.
   (4) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, persoanele care nu aveau obligatia de a depune declaratia de avere si declaratia de interese, si pentru care prezenta lege stabileste aceasta obligatie, trebuie sa depuna aceste declaratii, potrivit legii.

Capitolul II
Implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese

   Art. 5. – (1) In cadrul entitatilor in care persoanele au obligatia de a depune declaratii de avere si declaratii de interese, in conformitate cu prevederile legale, se desemneaza persoane responsabile care asigura implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese.
   (2) Declaratiile de avere si declaratiile de interese se depun dupa cum urmeaza:

   a) Presedintele Romaniei, consilierii prezidentiali si consilierii de stat – la persoana desemnata de seful Cancelariei Administratiei Prezidentiale;
   b) presedintii Camerelor Parlamentului, deputatii si senatorii – la persoana desemnata de secretarul general al Camerei din care acestia fac parte;
   c) membrii din Romania in Parlamentul European si membrii in Comisia Europeana din partea Romaniei – la Autoritatea Electorala Permanenta;
   d) primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat si asimilatii acestora, precum si consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru – la persoana desemnata de secretarul general al Guvernului;
   e) membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judecatorii, procurorii, asistentii judiciari si magistratii-asistenti – la persoana desemnata de secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii;
   f) membrii Consiliului National de Integritate, precum si presedintele si vicepresedintele Agentiei – la persoana desemnata de secretarul general al Senatului;
   g) consilierii judeteni si consilierii locali, primarii, precum si presedintii de consiliu judetean – la persoana desemnata de secretarii unitatilor administrativ-teritoriale respective;
   h) prefectii si subprefectii – la persoana desemnata de secretarul cancelariei prefectului;
   i) alte categorii de persoane prevazute de lege – la persoana desemnata de seful compartimentului de resurse umane sau, dupa caz, de seful secretariatului din cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice sau unitatilor din care fac parte.
   (3) In exercitarea atributiilor prevazute de prezenta lege, persoanele desemnate potrivit prevederilor alin. (2) sunt subordonate direct conducatorului institutiei respective, care raspunde pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acestora.
   (4) In perioada detasarii sau delegarii, persoanele care sunt obligate sa depuna declaratii de avere si declaratii de interese le depun la institutia de la care au fost delegate sau detasate.

   Art. 6. – (1) Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si declaratiile de interese indeplinesc urmatoarele atributii:

   a) primesc, inregistreaza declaratiile de avere si declaratiile de interese si elibereaza la depunere o dovada de primire;
   b) la cerere, pun la dispozitia personalului formularele declaratiilor de avere si ale declaratiilor de interese;
   c) ofera consultanta pentru completarea corecta a rubricilor din declaratii si pentru depunerea in termen a acestora;
   d) evidentiaza declaratiile de avere si declaratiile de interese in registre speciale cu caracter public, denumite Registrul declaratiilor de avere si Registrul declaratiilor de interese, ale caror modele se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei;
   e) asigura afisarea si mentinerea declaratiilor de avere si ale declaratiilor de interese, prevazute in anexele nr. 1 si 2, pe pagina de internet a institutiei, daca aceasta exista, sau la avizierul propriu, in termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu exceptia localitatii unde sunt situate, adresei institutiei care administreaza activele financiare, a codului numeric personal, precum si a semnaturii. Declaratiile de avere si declaratiile de interese se pastreaza pe pagina de internet a institutiei si a Agentiei pe toata durata exercitarii functiei sau mandatului si 3 ani dupa incetarea acestora si se arhiveaza potrivit legii;
   f) trimit Agentiei, in vederea indeplinirii atributiilor de evaluare, copii certificate ale declaratiilor de avere si ale declaratiilor de interese depuse si cate o copie certificata a registrelor speciale prevazute la lit. d), in termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora;
   g) intocmesc, dupa expirarea termenului de depunere, o lista cu persoanele care nu au depus declaratiile de avere si declaratiile de interese in acest termen si informeaza de indata aceste persoane, solicitandu-le un punct de vedere in termen de 10 zile lucratoare;
   h) acorda consultanta referitor la continutul si aplicarea prevederilor legale privind declararea si evaluarea averii, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor si intocmesc note de opinie in acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligatia depunerii declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese.
   (2) Lista definitiva cu persoanele care nu au depus in termen sau au depus cu intarziere declaratiile de avere si declaratiile de interese, insotita de punctele de vedere primite, se transmite Agentiei pana la data de 1 august a aceluiasi an.

  Art. 7. – (1) Daca, in termen de 10 zile de la primirea declaratiei de avere si a declaratiei de interese, persoanele responsabile potrivit prevederilor art. 5 alin. (2)
sesizeaza deficiente in completarea acestora, vor recomanda, in scris, pe baza de semnatura sau scrisoare recomandata, persoanei in cauza rectificarea declaratiei de avere si/sau a declaratiei de interese, in termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandarii. Rectificarea declaratiei poate fi initiata si de catre persoanele prevazute la art. 1, in termen de 40 de zile de la depunerea initiala. Declaratia de avere si/sau declaratia de interese rectificata pot/poate fi insotite/insotita de documente justificative.
   (2) Declaratia de avere si/sau declaratia de interese depuse/depusa, impreuna cu documentele justificative, se trimit/se trimite de indata Agentiei, in copie certificata.
   (3) Pana la expirarea termenului de depunere a declaratiei de avere si/sau a declaratiei de interese rectificate, Agentia nu poate declansa procedurile prevazute de prezenta lege, in conditiile in care sunt depuse in termenul legal.

Sari la conținut